Vrijblijvend advies     24 uurs levering     Specialist in aanleg

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Tindemans Graszoden

Karissteeg 2-A

6031 PH Nederweert

  1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:                  Tindemans Graszoden is de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Consument:                De wederpartij van gebruiker, die een natuurlijke persoon is en niet  handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waarvoor gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

Overeenkomst:           De overeenkomst tussen Tindemans Graszoden en consument

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en / of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en / of koop en verkoop.

  1. De prijs / het aanbod

3.1 Gedurende het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

3.2 Prijzen voor consumenten en op de website genoemd zijn inclusief BTW.

3.3 Prijzen voor zakelijke klanten zijn exclusief BTW.

  1. Betalingsvoorwaarden

4.1 De betaling dient  bij levering en/of na de werkzaamheden direct te worden voldaan per pin of contant.

4.2 Indien er niemand aanwezig is bij levering en/of werkzaamheden, dient de betaling vooraf worden overgemaakt per bank.

4.3 Indien, door Tindemans Graszoden aangeven, de betaling achteraf kan geschieden geldt een betalingstermijn van uiterlijk 7 dagen na de werkzaamheden of levering van de producten. Deze betalingstermijn geldt voor consumenten. Voor zakelijke klanten geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

4.4 Indien de graszoden niet worden afgenomen (afhaling en bezorging) komen de kosten voor het ophalen en graszoden (berekend op basis van de benodigde palletplaatsen)  voor rekening van de koper.

4.5 Tindemans Graszoden blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

  1. Wijziging of annuleren

5.1 U kunt de reservering annuleren mits er minimaal één werkdag tussen zit. Annuleert u de bestelling in de 24 uur(werkdag) voor uw bestelling, dan worden alle kosten in rekening gebracht.

5.3. De ontstane kosten door het wijzigen of annuleren van een bestelling of afspraak, kunnen door Tindemans Graszoden worden verhaald op de consument.

  1. Levering- en aanlegvoorwaarden

6.1 Nadat de bestelling is geplaatst, telefonisch of via e-mail, wordt dit doorgevoerd. Levertijden gelden bij benadering.

6.2 Als plaats van levering en of aanleg geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

6.3 Bestelling worden geleverd op de gevraagde leverdatum, wij behouden ons hier het recht om, bij calamiteiten, de levering 1 dag eerder of later te bezorgen.

6.4 Wij verzorgen het gehele transport van de graszoden. De door u bestelde producten/graszoden worden op de oprit of andere gemakkelijke bereikbare plek geleverd. Dit betekent dat de bestelling niet binnenshuis wordt geplaatst.

6.5  Voor het lossen van een bestelling op meerdere locaties kunnen meerkosten berekend worden.

6.6 We berekenen statiegeld voor zakelijke klanten op de door ons gebruikte pallets. De pallets zijn terug te brengen op een van onze vestigingen, waarna u het betaalde statiegeld terug in ontvangt mag nemen. Particulieren betalen geen statiegeld.

  1. Garantie

7.1 Alle graszoden van Tindemans Graszoden zijn van hoge kwaliteit. Tindemans Graszoden geeft geen garantie op hergroei van de geleverde producten omdat ter plekke niet door ons kan worden beoordeeld of de producten op een correctie wijze zijn verzorgd en of deze de juiste grondsoort en/of standplaats hebben.

Mocht er enige twijfel zijn om het product of verzorging, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Vaak zijn problemen in een vroeg stadium nog goed te behandelen.

7.2 Garantie op producten kan worden afgegeven mits hierover schriftelijk afspraken zijn gemaakt met Tindemans Graszoden zodat wij zeker weten dat bepaalde overeengekomen zaken worden nageleefd.

  1. Aansprakelijkheid

8.1 Schade aan leidingen en kabels die niet kenbaar gemaakt zijn, kunnen niet op ons verhaald worden. Herstelkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

8.2 Aantreffende vervuilde grond, zoals puinresten, plastic, asbest, zinkassen etc. zijn voor rekening opdrachtgever.

8.3  Bij het aantreffen van vervuilde grond, zullen de kosten vooraf besproken worden i.v.m. de afvoer en de stortkosten hiervan.

8.4 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verzakkingen van opritten, verhardingen en gazon. Eventuele herstelkosten hiervoor kunnen niet op ons verhaald worden en zijn voor rekening opdrachtgever.

8.5 Bronnering, indien nodig, dient opdrachtgever te verzorgen.

  1. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tindemans Graszoden het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tindemans Graszoden haar verbintenis had moeten nakomen.

9.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.